Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iz na podstawie art. 13 tegoz Rozporzadzenia aktualne beda ponizsze informacje i zasady zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie reprezentowany przez Dyrektora,  ul. Rozrywka 1,  31-419 Kraków; telefon 12 411 94 00 w godzinach pracy DPS, adres email: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mateusz Sitarz, z którym mozna sie skontaktowac pod adresem email: iod.dps@mcpu.krakow.pl.

3. DPS przetwarza dane osobowe w nastepujacych celach:
3.1 w celu swiadczeni na rzecz mieszkanców DPS spolecznie oczekiwanych uslug dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a Rozporzadzenia),
3.2 w celu ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotycza, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d Rozporzadzenia)
3.3  w przypadku realizacji zawartej z DPS umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b Rozporzadzenia);
3.4 wypelnienia obowiazków prawnych ciazacych na DPS w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci jako jednostki organizacyjnej Miasta Krakowa i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzadzenia);
3.5 dochodzenia naleznosci (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadan);
3.6 wewnetrznych celów administracyjnych DPS, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnetrznego oraz w ramach Urzedu Miasta Krakowa (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadan).

4. W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe moga byc udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami moga byc:
a) Urzad Miasta Krakowa;
b) jednostki organizacyjne Miasta Krakowa;
c) podmioty, które przetwarzaja dane osobowe w imieniu DPS na podstawie zawartej z DPS umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
d) podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
a)  w zakresie realizacji zawartej z DPS umowy przez okres do czasu zakonczenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen, a w przypadku wyrazenia zgody na przetwarzanie danych po wygasnieciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
b) w zakresie wypelnienia obowiazków prawnych ciazacych na DPS w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci, jako jednostki organizacyjnej Miasta Krakowa i realizacja zawartych umów przez okres do czasu wypelnienia tych obowiazków przez DPS;
c) w zakresie wewnetrznych celów administracyjnych przez okres niezbedny do realizacji swoich dzialan lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W zwiazku z przetwarzaniem przez DPS danych osobowych przysluguje zainteresowanym osobom:
a) prawo dostepu do tresci danych, na podstawie art. 15 Rozporzadzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporzadzenia;
c) prawo do usuniecia danych, na podstawie art. 17 Rozporzadzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporzadzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporzadzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporzadzenia.

7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysluguje prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

8. W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez DPS danych osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia, przysluguje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych nastepuje w celu zawarcia i realizacji umowy z DPS, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencja niepodania tych danych bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy z DPS.